POLITYKA COOKIES Pliki cookie stron www.son-of-gun.pl , www.bronkolekcjonerska.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jakimię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki  internetowej. Jako, że każda przeglądarka  jest inna , w menu >Pomoc można zapoznać się ze sposobami preferencji ustawień plikó∑ cookie. Google Analytics ? Te pliki cookie umoďż˝liwiajďż˝ dziaďż˝anie funkcji do badania statystyk na stronie ? Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyďż˝ i analizowaďż˝ informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglďż˝darki, liczby odwiedzajďż˝cych stronďż˝, skutecznoďż˝ci kampanii marketingowych i czasu poszczegďż˝lnych wizyt. Google Analitycs nie zbierajďż˝ ďż˝adnych poufnych danych, zaďż˝ po��czona ze stronďż˝ Konsola Google ma na celu monitorowanie procesu pozycjonowania son-of-gun.pl Podmiotem zamieszczajďż˝cym na urzďż˝dzeniu koďż˝cowym uďż˝ytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskujďż˝cym do nich dostďż˝p jest operator serwera – www.son-of-gun.pl Pliki te nie przechowujďż˝ ďż˝adnych informacji o charakterze poufnym. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH LOGI Korzystanie z bloga wi��e siďż˝ z przesyďż˝aniem zapytaďż˝ do serwera, na ktďż˝rym znajduje siďż˝ blog. Kaďż˝de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, ktďż˝re obejmujďż˝ m.in. adres IP, datďż˝ i czas serwera, informacje o przeglďż˝darce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie sďż˝ kojarzone z konkretnďż˝ osobďż˝ i stanowiďż˝ wy��cznie materiaďż˝ pomocniczy sďż˝u��cy do administracji, a ich zawarto�� nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowaďż˝nionymi do administrowania serwerem . SKLEP Dane osobowe podane podczas zamďż˝wienia w Sklepie Internetowym bďż˝dďż˝ wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamďż˝wienia, wysyďż˝ki w przypadku produktďż˝w fizycznych i wystawienia faktury VAT (realizacji umowy sprzedaďż˝y). Osoby trzecie nie bďż˝dďż˝ miaďż˝y do nich dostďż˝pu i nie zostanďż˝ one wykorzystane w celach komercyjnych bez wczeďż˝niejszej wyraďż˝nej zgody. RECENZJE ORAZ OPINIE Moďż˝esz dodaďż˝ opiniďż˝ i recenzjďż˝ bez koniecznoďż˝ci zakďż˝adania konta. Podajesz wďż˝wczas imiďż˝, maila i to wszystko. Te dane sďż˝ przechowywane jedynie w kokpicie WordPress, osoby tak komentujďż˝ce nie otrzymajďż˝ informacji marketingowych. W parametrach komentarza nie wyďż˝wietlajďż˝ siďż˝ ďż˝adne dane osobowe. NEWSLETTER Zapisujďż˝c siďż˝ do newslettera zgadzasz siďż˝ na otrzymywanie powiadomieďż˝ oraz treďż˝ci marketingowych w natďż˝eniu 1/tygodniowo. Ma to na celu zachowanie kontaktu z Tobďż˝, a takďż˝e proponowanie Ci ofert spersonalizowanych, dedykowanych Tobie. W momencie wypisania siďż˝ ze subskrypcji, przechowujemy Twoje dane przez okres 30 dni, nastďż˝pnie sďż˝ one kasowane trwale z naszej bazy mailingowej. Zastrzegamy sobie prawo do promowania rďż˝wnieďż˝ innych ofert son-of-gun. Dane osobowe, ktďż˝re nam pozostawiasz to jedynie Twďż˝j adres e-mail. Wszystkie nadesďż˝ane Tobie wiadomoďż˝ci bďż˝dďż˝ pochodziďż˝ z adresu info@son-of-gun.com. FORMULARZ KONTAKTOWY Wszystkie informacje przesyďż˝ane formularzami trafiajďż˝ na nasze skrzynki pocztowe (info@son-of-gun.com) ? sďż˝ tam przechowywane przez okres 90 dni, nastďż˝pnie automatycznie kasowane. FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO Korzystajďż˝c z formularza w sekcji ?Specyfikacja/Cechy? na stronie produktu wysyďż˝asz nam zapytanie o dostďż˝pno�� lub specyfikďż˝ usďż˝ugi. Pozostawiasz w ten sposďż˝b swoje dane osobowe w kokpicie WordPress Woocommerce oraz na naszych skrzynkach e-mialowych. Te dane sďż˝ przechowywane przez okres 30 dni, nastďż˝pnie trwale usuwane. DOBROWOLNE PODANIE DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celďż˝w marketingowych oraz handlowych. W kaďż˝dej chwili masz moďż˝liwo�� dostďż˝pu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i ��dania ich usuniďż˝cia. W tym celu skontaktuj siďż˝ z biurem obsďż˝ugi klienta (info@son-of-gun.com) lub usuďż˝ konto w swoim panelu. Wďż˝wczas Twoje dane osobowe zostanďż˝ usuniďż˝te automatycznie. Administrator danych osobowych – Stern Pictures Administrator serwera, na ktďż˝rym przechowywane sďż˝ dane osobowe – Grupa SEMWP Mielec Operator, ktďż˝ry przetwarza dane osobowe – Stern Pictures, Sprzeczna 11, 62-002 Suchy Las Son Of Gun  PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE W NASTďż˝PUJďż˝CYCH PARAMETRACH:
  • l Zachowanie nieaktywnych kont – 120 dni od ostatniego logowania
  • l Wstrzymane zamďż˝wienia – 90 dni od zakupu
  • l Nieudane zamďż˝wienia – 30 dni od zakupu
  • l Anulowane zamďż˝wienia – 7 dni od zakupu
  • l Zrealizowane zamďż˝wienia – 5 lat od zakupu
TWOJE DANE OSOBOWE SĄ U NAS BEZPIECZNE!